Αρχική

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν ενημερώνεται πλέον

Ωστόσο, συνεχίζει να υφίσταται ως συμπληρωματική της νέας μας ιστοσελίδας: http://kday-v.thess.sch.gr/wordpress/

Πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης, Υποστήριξης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Τι είναι το  Β΄  ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και που απευθύνεται

Ποια διαδικασία ακολουθείται

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Β΄ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ποια είναι τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 7046/Γ6/23-01-2012 Εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Κάντε κλικ εδώ για  να δείτε τους νόμους, προεδρικά διατάγματα, Υπ. Αποφάσεις και εγκυκλίους που δίνουν  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  σε  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ σας.

Κανονισμός παροχών Ε.Ο.Π.Π.Υ. για τα παιδιά που χρειάζονται θεραπείες και ειδική διαπαιδαγώγηση Υ. Π.  Φ.90380/25916/3294 ΦΕΚ 2456/ 3-11-2011 σελ. 35026-35027.